• Wtorek, 12 Listopad 2019, imieniny Konrada, Renaty, Witolda
 
strona główna / komunikaty / WYPRAWKA SZKOLNA” 2015/2016

Komunikaty

2015-06-09 - 2015-08-31

WYPRAWKA SZKOLNA” 2015/2016 

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy informuje w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników
„Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2015/2016
 
Projekt rozporządzenia "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2015/2016 zakłada, że programem tym będą objęci uczniowie rozpoczynający szkołę:

• w klasie III szkoły podstawowej
• w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
• w klasie IV technikum

 Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

1. słabowidzącym,
2. niesłyszącym,
3. słabosłyszącym,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rodzice uczniów klas objętych programem będą mogli ubiegać się o pomoc, na podstawie kryterium dochodowego, z ustawy o świadczeniach rodzinnych (jednolite kryterium dochodowe) kwota uprawniająca do pomocy wynosi 574,00zł netto na osobę w rodzinie.
Pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, niespełniających kryterium dochodowego, o których mowa w art.5 ust. 1 ustawy z dn. 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych w przypadkach określonych w art.7 ustawy z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015r. poz.163 ) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniając lokalne warunki ekonomiczne i społeczne.
 • Pomoc, jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 • Wnioski można odbierać w szkołach na terenie Gminy Jasienica .
 • Wnioski należy składać w szkole, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016, w terminie od 01.07.2015r. do dnia 31.08.2015r.
 • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów netto za m-c poprzedzający złożenie wniosku tj. przy złożeniu wniosku w lipcu 2015r. zaświadczenia za czerwiec 2015r. przy złożeniu wniosku w sierpniu 2015r. zaświadczenia za lipiec 2015r.
 • Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją odpowiednio wójtowi gminy.
 • Po otrzymaniu listy uczniów wójt gminy, przekazuje środki na dofinansowanie zakupu podręczników.
 • Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu ( faktur lub rachunków) faktury z zakupu podręczników składane są do szkoły, w której został złożony wniosek, dyrektor szkoły weryfikuje, opisuje i zatwierdza je pod względem merytorycznym do wypłaty.
 • Na podstawie sporządzonej listy GZOSiP w Jasienicy dokonuje wypłaty poniesionych kosztów zakupu podręczników, zgodnie z rządowym programem pomocy uczniom w 2015r - „Wyprawka szkolna".
 • MONITOR POLSKI
 • DZIENNIK USTAW
 • logo Powiat Bielski
 • logo Śląskie. Pozytywna energia
 • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
 • logo Związek Powiatów Polskich
 • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
 • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
 • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.