OBOWIĄZEK SZKOLNY

2019-09-24 - 2019-12-13

Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Jasienicy przypomina, iż zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 ze zm.) nauka jest obowiązkowa do 18. roku życia.

OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

• Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny odracza się zgodnie z art. 38 ustawy Prawo oświatowe.

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego tych dzieci rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, są obowiązani do:

1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;

2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

3. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe;

4. zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 - w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego.

• Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

OBOWIĄZEK SZKOLNY

Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej.

Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;

4. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe.

• Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół

OBOWIĄZEK NAUKI

• Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

1. uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;

2. realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki , na żądanie wójta gminy, na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko oraz o zmianach w tym zakresie.

• Gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy.

Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zobacz też:

INFORMACJA

Jeszcze ponad dwa tygodnie mają rolnicy na złożenie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za rok 2020.

INFORMACJA

Wójt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do zbycia prawa własności nieruchomości płożonej w Jasienicy.

INFORMACJA

Wójt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do zbycia prawa własności nieruchomości w Międzyrzeczu Dolnym.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna