UWAGA!

2020-10-14 - 2020-10-16

 Zarządzenie Nr 6

Wojewody Śląskiego

z dnia 13.10.2020
 
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
 

Na podstawie art. 22 pkt 3 oraz art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 z późn. zm.).

 
zarządzam, co następuje:
 
§1

Mając na uwadze przewidywane silne opady deszczu oraz występujące przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych wód na posterunkach wodowskazowych ogłaszam z dniem 13.10.2020 od godz. 17:00 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie następujących powiatów: bielski, cieszyński, wodzisławski, raciborski, żywiecki oraz miasta Bielska-Białej.

 
§2

Zobowiązuję wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów z ww. terenów oraz wszystkie służby zabezpieczenia przeciwpowodziowego do podejmowania niezbędnych czynności organizacyjnych i technicznych w celu zminimalizowania mogącego powstać zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożenia środowiska.

 
§3

1. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odpowiada za niezwłoczne powiadomienie właściwych starostw i służb o treści zarządzenia.

2. Zobowiązuję starostów do niezwłocznego powiadomienia właściwych gmin o treści niniejszego zarządzenia.
 
§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w środkach masowego przekazu.

 
WOJEWODA ŚLĄSKI
Jarosław Wieczorek

Zobacz też:

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Jasienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w ...

OSTRZEŻENIE

Państwowy Instytut Geologiczny wydał ostrzeżenie hydrologiczne dotyczące wystąpienia niżówki hydrologicznej m.in. na terenie woj. śląskiego.

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ – ASF

Akcja informacyjna nt. afrykańskiego pomoru świń ASF W związku z podjętą przez MRiRW uchwałą ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna