INFORMACJA

2016-08-02 - 2016-09-30

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy informuje o obowiązku szkolnym i nauki.

Na podstawie art. 14 ust. 3 i 3a, art. 14b ust.1, art.18 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015 poz. 2156 z późn. zm.) przypominamy, że:

Rodzice dziecka w wieku 6 lat, które musi odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, są obowiązani do:

1. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;

2. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

3. Informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b (uczęszczanie dziecka do przedszkola poza granicami państwa).

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

1. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3. Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;

4. Informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b (uczęszczanie dziecka do szkoły poza granicami państwa).

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki , na żądanie wójta gminy, na terenie której ono mieszka lub jednostki do tego upoważnionej, są obowiązani podać informacje o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko oraz o zmianach w tym zakresie.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 15 wyżej wymienionej ustawy, nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

Zobacz też:

PRZERWA W DOSTAWIE GAZU

Polska Spółka Gazownictwa zawiadamia o przerwie w dostawie gazu.

INFORMACJA O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Jasienica ...

KAMPANIA INFORMACYJNA

Zachęcamy do zapoznania się z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kampanii informacyjnej "Kupuj świadomie - Produkt polski".

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna