OGŁOSZENIE LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ BIELSKA KRAINA

2017-06-13 - 2017-07-24

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

P 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, (cel ogólny 2 Poprawa harmonii społecznej oraz warunków życia mieszkańców, cel szczegółowy 2.2 Wykorzystanie potencjału turystycznego Bielskiej Krainy) zgodnie z § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w ramach celu: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

II. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek wraz z jego kopią i niezbędnymi załącznikami, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina oraz Samorząd Województwa, w podanym poniżej miejscu: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina ul. Tadeusza Regera 81, 43-382 Bielsko Biała. W okresie: od dnia 26.06.2017 r do dnia 24.07.2017 r do godz. 15:00. Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do siedziby Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina, a nie data stempla pocztowego. Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt VIII ppkt 1. , w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (na płycie CD).

III. Forma przyznania pomocy.

Pomoc na realizację operacji ma postać zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

IV. Warunki przyznania pomocy.

Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia terminie złożył wniosek dotyczący realizacji operacji: 1) zgodnej z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 2) zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR); 3) która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt V ogłoszenia; Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju może zostać uznana operacja, która: a) zakłada realizację co najmniej jednego celu głównego i jednego celu szczegółowego LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR i przypisanych do tych celów wskaźników. b) jest zgodna z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”. c) operacja realizowana będzie na obszarze gmin objętych LSR. Ponadto do warunków przyznania pomocy należy: 1) Podniesienie wartości co najmniej jednego wskaźnika produktu przypisanego do przedsięwzięcia objętego naborem, o co najmniej jedną jednostkę miary. 2) Zgodność formy wnioskowanego wsparcia z formą wsparcia wskazaną w pkt III ogłoszenia. 3) Inne warunki przyznania pomocy określone w przepisach prawa lub wytycznych dotyczących Priorytetu 4. Zwiększenia zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze na 2014 – 2020”

V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie z punktu widzenia jej zgodności z kryteriami wyboru operacji. Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru: 1) Kryteria Podstawowe - max 22 pkt 2) Kryteria Strategiczne - max 5 pkt Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 2 pkt z kryteriów podstawowych. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało taką samą liczbę punktów, wyższe miejsce na liście zajmuje ta operacja, której dotyczy wniosek wcześniej złożony w danym naborze.

VI. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.

Do wniosku należy dołączyć fiszkę projektową, zawierającą opis operacji oraz uzasadnienie planowanych wydatków.

VII. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 1 750 000 zł.

VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej http:// bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-32017-p-2-2-1.html

2) Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej http:// bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-32017-p-2-2-1.html

3) Formularz umowy o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej http:// bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-32017-p-2-2-1.html

4) Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt IV ppkt 2, dostępna jest w wersji elektronicznej http:// bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-32017-p-2-2-1.html

5) Wzór fiszki projektowej, o której mowa w pkt VI ppkt 1 dostępny jest w wersji elektronicznej http:// bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-32017-p-2-2-1.html

6) Kryteria oceny operacji http:// bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-32017-p-2-2-1.html

7) Inne dokumenty istotne z punktu widzenia wnioskodawcy http:// bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-32017-p-2-2-1.html

8) Lista produktów lokalnych http:// bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-32017-p-2-2-1.html

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina oraz pod numerami telefonów: 33 810 57 35, 725 449 170

Doradztwo udzielane jest zgodne z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGR Bielska Kraina zamieszczonymi na stronie internetowej www.bielskakraina.pl.

Zobacz też:

ZAPROSZENIE

Minister Klimatu zaprasza do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju.

UWAGA! BURZE Z GRADEM I DESZCZ

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem i intensywnymi opadami deszczu.

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna