OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI

2017-08-28 - 2017-09-11

Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli w Jasienicy przypomina, iż zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.) nauka jest obowiązkowa do 18 roku życia.

OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 • Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 • W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny odracza się zgodnie z art. 38 ustawy Prawo oświatowe. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego tych dzieci rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
 • Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, są obowiązani do:
 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
 3. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe;
 4. zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 - w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego.
 • Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

OBOWIĄZEK SZKOLNY

 • Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej.
 • Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 • Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 3. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
 4. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe.
 • Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół

OBOWIĄZEK NAUKI

 • Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:
 1. uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
 2. realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.
 • Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy, na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko oraz o zmianach w tym zakresie.
 • Gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy.

Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Zobacz też:

KRUS NA WAKACJE

KRUS apeluje o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji. Przygotował też dla dzieci i młodzieży propozycje spędzenia wolnego czasu.

KURS E-LEARNINGOWY DLA DZIECI

KRUS zaprasza dzieci do udziały w kursie „Bezpiecznie na wsi mamy upadkom zapobiegamy”. Można wygrać hulajnogę.

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM GWAŁTOWNYM WZROŚCIE STANÓW WÓD

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o niebezpiecznym gwałtownym wzroście stanów wód.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna