Informacja o programie "Wyprawka szkolna na rok 2014/2015"

2014-07-14 - 2014-09-06

 

PROGRAM „ WYPRAWKA SZKOLNA” NA ROK SZKOLNY 2014/2015
 
 
            Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy informuje, że zgodnie z projektem programu „Wyprawka szkolna”  Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada, że program będzie kontynuowany w 2014r.
 
            Projekt przewiduje dofinansowanie dla uczniów, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2014/2015 w klasach:
 
 • II i III lub VI szkoły podstawowej,
 • II i III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • III szkoły ponadgimnazjalnej, tj.: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum,
 • klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klasie III liceum plastycznego,
 • klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.
 
Dofinansowanie zostanie przekazane na zakup:
 
 • podręczników do kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego dla wszystkich uczniów,
 • podręczników do kształcenia ogólnego i materiałów edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeśli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 
Dofinansowaniem do podręczników do kształcenia ogólnego ( również specjalnego) lub w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra objęto uczniów:
 
 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
do których od 2014r. dołączą także uczniowi:
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
 Uczniowie ci muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ( art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty).
 
Środki przeznaczone na zakup materiałów edukacyjnych będzie można przeznaczyć na:
 
 • książki pomocnicze,
 • karty pracy,
 • ćwiczenia rewalidacyjne,
 • opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej przez nauczycieli w procesie kształcenia tej grupy uczniów.
 
Od 2014r. dofinansowanie w zakresie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego nie będzie obejmowało już pierwszoklasistów.
 
Pierwszoklasiści z upośledzeniem lub niepełnosprawnością sprzężoną otrzymają pełne dofinansowanie, jeśli nie będą korzystać z rządowego podręcznika.
 
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonym ( jeśli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym ), którzy rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej, będą mogli otrzymać pomoc w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, jeśli nie będą korzystać z rządowego podręcznika.
 
Od 2014r. ustalono jednolite kryterium dochodowe – na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych – dla wszystkich uczniów, którzy ubiegają się dofinansowanie z tego tytułu.  Maksymalny dochód to 539 zł na osobę w rodzinie.
 
Wysokość dofinansowania pozostaje taka sama, jak w roku ubiegłym i wahać się będzie od 225 zł do 770 zł.
 
Wnioski o dofinansowanie można pobierać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.
 
Termin składania wniosków dla szkół mających siedzibę na terenie Gminy Jasienica: 06.09.2014r.
 
 
 
 
 

Zobacz też:

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM GWAŁTOWNYM WZROŚCIE STANÓW WÓD

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o niebezpiecznym gwałtownym wzroście stanów wód.

INFORMACJA O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o przydatności wody do spożycia.

DODATEK SOLIDARNOŚCIOWY JUŻ DOSTĘPNY

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wypłatę dodatku solidarnościowego w ramach działań antykryzysowych i informuje, jak go otrzymać.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna