REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

2018-01-30 - 2018-04-03
Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Jasienica rozpocznie się 12 lutego 2018 r. i potrwa do 3 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje dot. harmonogramu oraz kryteriów można znaleźć na stronie www.gzosip.jasienica.pl w zakładce Dla rodziców i uczniów -> Rekrutacja 2018/2019 lub w siedzibach poszczególnych szkół i przedszkoli.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkól podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica określa Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Wójta Gminy Jasienica z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica.
Lp.
 Czynności rekrutacyjne
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  12.02.2018r.
do
08.03.2018r.
  23.04.2018r.
do
15.08.2018r.
2
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.
  09.03.2018r.
do
13.03.2018r.
  16.08.2018r.
do
24.08.2018r.
3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
20.03.2018r.
godz. 10 00
27.08.2018r.
godz. 10 00
4
 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
  21.03.2018r.
do
27.03.2018r.
  28.08.2018r.
do
30.08.2018r.
5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
  03.04.2018r.
godz. 10 00
  31.08.2018r.
godz. 10 00
 
Zasady rekrutacji do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610 ze zm.)
 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 na wolne miejsca w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Jasienica rozpocznie się dnia 12 lutego 2018 r. , a zakończy dnia 3 kwietnia 2018 r.
 1. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Gminy Jasienica, nie uczęszczających jeszcze do przedszkola lub zmieniających przedszkole.        
 1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci są zobowiązani do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 1 lutego 2018 r. do 9 lutego2018 r. Rodzice są zobowiązani również do podpisania umowy na kolejny rok szkolny.
 
I. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego
 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone
  w ustawie Prawo oświatowe - tzw. kryteria ustawowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wymienione kryteria mają jednakową wartość.
 1. Na potwierdzenie spełniana przez kandydata kryteriów ustawowych, do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 poz. 2046 ze zm.)
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 poz. 697 ze zm.)
 1. Dokumenty wymienione w pkt 5 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego - zgodnie z art. 76a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 1257 ze zm.) - odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 
II. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, tzw. kryteria samorządowe .
 1. Kryteria samorządowe określają:  Uchwała Nr XXVIII/413/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 marca 2017 r. oraz  Uchwała Nr XXIX/434/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 kwietnia 2017 r.   Kryteria samorządowe są następujące :
 • Pozostanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub samotnie wychowującej dzieci - 4 pkt
 • Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola - 2 pkt
 • Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły - 1 pkt
 • Pozostawanie jednego rodzica w zatrudnieniu lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 1 pkt
 1. Na potwierdzenie spełniana przez kandydata kryteriów samorządowych, do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
 1. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Jasienica oraz dzieci w wieku 2,5 lat, mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jasienica, jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
 
Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia.
Wnioski o przyjęcie do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą być składane maksymalnie do trzech wybranych przedszkoli.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych
na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica.
Lp.
 Czynności rekrutacyjne
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
12.02.2018r.
do
12.03.2018r.
04.04.2018r.
do
09.04.2018r.
2
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.
  14.03.2018r.
10.04.2018r.
3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  15.03.2018r.
godz. 10 00
11.04.2018r.
godz. 10 00
4
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
  23.03.2018r. 
18.04.2018r.
5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
  03.04.2018r.
godz. 10 00
  31.08.2018r.
godz. 10 00
 
 Lp.
Kryterium
Liczba punktów
Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
1.
 
Dziecko zamieszkałe w obwodzie sąsiadującym bezpośrednio z obwodem wybranej szkoły
 
 3
 
Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania
 
2.
 
Kontynuacja nauki w danej szkole po realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego
 
 3
 
Oświadczenie rodziców o miejscu realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego ich dziecka
3.
 
Rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w wybranej szkole
  2
 
Oświadczenie rodziców potwierdzające realizację obowiązku ich dzieci/dziecka w danej szkole
 
4.
 
Miejsce pracy rodziców/rodzica znajduje się w pobliżu szkoły
 
  2
 
Oświadczenie rodziców o ich miejscu pracy zawodowej
5.
 
W pobliżu szkoły zamieszkują krewni dziecka, wspierający rodziców lub rodzica w zapewnieniu należytej opieki
 
 2
 
Oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu krewnych, którzy wspierają ich w zapewnieniu dziecku należytej opieki.
 
 
 
Urszula Bujok
Dyrektor Gminnego
Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli
w Jasienicy
 

Zobacz też:

WEŹ PIENIĄDZE NA POSADZENIE LASU

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z ARiMR.

PRZERWA W DOSTAWIE GAZU

Polska Spółka Gazownictwa zawiadamia o przerwie w dostawie gazu.

INFORMACJA O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Jasienica ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna