SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ DOWODU OSOBISTEGO

2018-02-14 - 2018-03-07

Przypominamy wszystkim Mieszkańcom Gminy Jasienica o konieczności sprawdzenia daty ważności posiadanych dowodów osobistych. Informacja o terminie ważności znajduje się w prawym dolnym rogu dowodu osobistego. Nie podlegają wymianie dowody osobiste wydane na czas nieoznaczony.

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać ważny dowód osobisty.

Dowód osobisty jest niezbędnym dokumentem przy załatwianiu wielu spraw w różnych instytucjach m. in. w banku, a także uprawnia do przekraczania granic.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć osobiście w formie papierowej w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zameldowania, lub drogą elektroniczną za pośrednictwem stron internetowych www.obywatel.gov.pl , www.epuap.gov.pl (opatrzony podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).

Z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego występuje się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasienica-  pokój nr 1, lub pod numerem telefonu: 33 4726201

 • Zdrowie
 • Organizacje pozarządowe
 • Jednostki organizacyjne
 • Samorząd
 • Oświata
 • OSP
 • Gospodarka odpadami
 • Czyste powietrze
 • Gazeta Jasienicka
 • Wybory
 • Jasienica Strefa
 • © Wszelkie prawa zastrzeżone, UG Jasienica