Ochrona zwierząt

Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2019r. poz. 122 ) Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Bezdomne psy i koty z terenu Gminy Jasienica wyłapywane i przewożone są do schroniska „Azyl” w Cieszynie przy ul. Cichej 10, prowadzonego przez Firmę Handlową Beata Kowalczyk – tel. 603850137, 33 8515511.

Zgłoszenia konieczności wyłapania i umieszczenia zwierząt w schronisku dokonuje się w Urzędzie Gminy Jasienica – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GKOŚ) w godz. Pracy Urzędu (tj. Pn., Śr., Czw. 700 -1500 , Wt. 700 – 1600 , Pt. 700 – 1400 ) nr telefonu 33 4726213.

Po godzinach pracy Urzędu zgłoszenia można dokonać w Komisariacie Policji w Jasienicy, pod numerem telefonu 33 8250510.

Strona internetowa schroniska: https://schronisko.ustronet.pl/

Tok postępowania w przypadku potrącenia bądź zauważenia potrąconego/martwego zwierzęcia.

W świetle prawa (art. 45 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. o ruchu drogowym) pozostawiania na drodze przedmiotów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu ruchu; jeżeli jednak usunięcie ich nie jest możliwe, należy je oznaczyć w sposób widoczny w dzień i w nocy.

Każdy uczestnik ruchu ma obowiązek zawiadomić odpowiednie służby o przedmiotach, przeszkodach znajdujących się drodze. Ponadto każdy kierowca, który potracił lub zauważył ranne zwierzę ma obowiązek udzielenia mu pomocy – np. w formie powiadomienia odpowiednich służb.

Za porządek przy drogach odpowiadają ich zarządcy czyli:

Gmina ma obowiązek zapewnić wyłapanie i transport zwierząt do schroniska oraz zebranie nieżyjących zwierząt i ich utylizację. Jednak możliwe jest to jedynie w przypadku zwierząt bezdomnych, czyli zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką pozostawały.

Sprawa wygląda inaczej jeśli mowa o zwierzętach dzikich. Te podlegają już innemu zarządcy, którym jest Skarb Państwa.

Zwierzęta domowe i gospodarskie.

Zgłoszenia potrącenia bądź zauważenia potrąconego/żywego, rannego zwierzęcia domowego bądź gospodarskiego przy:

Zgłoszenia potrącenia bądź zauważeniamartwego zwierzęcia domowego bądź gospodarskiego przy drodze:

Po godzinach pracy Urzędu zgłoszenia należy dokonać w Komisariacie Policji w Jasienicy, pod numerem telefonu 33 8250510.

Zwierzęta wolno żyjące „dzikie”.

Zgłoszenia potrącenia bądź zauważenia potrąconego/żywego, rannego zwierzęcia wolno żyjącego „dzikiego” przy drodze:

Zgłoszenia potrącenia bądź zauważenia martwego zwierzęcia wolno żyjącego „dzikiego” przy drodze:

Po godzinach pracy Urzędu zgłoszenia należy dokonać w Komisariacie Policji w Jasienicy, pod numerem telefonu 33 8250510.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna