Usuwanie drzew i krzewów

Podstawa prawna ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 55 z późn. zm.)

Zezwolenia na wycinkę drzewa/drzew/krzewów:

Usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z art. 83 ust.1 ustawy o ochronie przyrody, może nastąpić po uzyskaniu zezwolenie wydanego na wniosek:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art.83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody osoby fizyczne (właściciele) nieruchomości mają obowiązek dokonania zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekraczają:

Zgłoszenie wycinki drzew rosnących na gruntach osób fizycznych zawiera:

W przypadku drzew usuwanych z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zgłoszenia należy kierować do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków delegatury w Bielsku-Białej.

Powyższy obowiązek nie dotyczy:

W terminie 21 dni od dnia doręczenie zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie wnioskowanego do usunięcia zadrzewienia.

Z oględzin sporządza się protokół.

W terminie 14 dni od dnia oględzin organ przyjmujący zgłoszenie może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw w przypadku:

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin, właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej organ nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Wymagane załączniki do zgłoszenia:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew z nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej.

W terminie 21 dni urząd przyjmujący zgłoszenie przeprowadzi oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew.

Gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych powyżej, na zgłaszającego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni – nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 14-dniowego terminu.

W terminie 14 dni od daty dokonania oględzin organ przyjmujący zgłoszenie, może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw, co do zamiaru usunięcia drzew.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zawiera:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. (W przypadku uzupełnień braków we wniosku termin może ulec wydłużeniu).

Tryb odwoławczy: do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Szczegółowe informacje w zakresie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew oraz wydania zezwolenia na usunięcie drzew można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Jasienica, tel. 33 472 62 12.

Formularze do pobrania:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/drzew/krzewów do pobrania

Wskazówki Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrubucja radzi jakie drzewa sadzić w pobliżu linii energetycznych. Więcej informacji w poradniku

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna