POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ

2020-03-13 - 2020-03-31

Wójt Gminy Jasienica powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2020 roku z zakresu: 1. Ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, 2 . Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 3. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Treść zarządzenia dostępna jest tutaj .

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna