NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

2021-02-08 - 2021-02-16

Wójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Na podstawie art, 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz § 11 uchwały NR XX/291/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust, 3 cytowanej wyżej ustawy mogą zgłaszać osoby do udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert.


Kandydatury na członków komisji konkursowej mogą składać organizacje pozarządowe nie biorące udziału w konkursie, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze do dnia 16 lutego 2021r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Jasienica, drogą pocztową na adres 43-385 Jasienica 159 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@jasienica.pl.

O terminie złożenia formularza zgłoszeniowego decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Jasienica.

 

Ogłoszenie

Formularz Zgłoszeniowy

Klauzula Informacyjna

 

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna