POWOŁANO KOMISJĘ KONKURSOWĄ

2021-05-21 - 2021-06-07

Wójt Gminy Jasienica powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. 2020r. poz 1057, z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2021 roku z zakresu:

1. Ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,

2 . Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

3. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Treść zarządzenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna