WYNIKI KONKURSU OFERT

2021-05-26 - 2021-06-16

Zarządzeniem Nr 0050.73.2021 z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2021 roku, Wójt Gminy Jasienica przyznał organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) dotacje na realizację zadań publicznych w 2021r. z zakresu:

1. Ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,

2 . Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

3. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Treść zarządzenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna