MOŻLIWA OCHRONA TARYFOWA

2022-03-03 - 2022-05-31

Zgodnie z ustawą z dnia 26.01.2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r, poz. 202) rozszerzony został katalog odbiorców paliwa gazowego uprawionych do korzystania przy rozliczeniach z cen w wysokości ustalonej dla odbiorców w gospodarstwach domowych:

Ceny taryfowe zatwierdzane przez Prezesa URE będą teraz dotyczyły nie tylko odbiorców w gospodarstwach domowych, ale będą mogły z nich korzystać również:

1) wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,

2) podmioty, które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe, w lokalach podmiotów, o których mowa niżej, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby określone przepisie lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych, znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub w lokalach podmiotów wymienionych niżej,

3) podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych,

4) jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

5) noclegownie i ogrzewalnie,

6) jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

7) podmioty systemu oświaty,

8) uczelnie,

9) podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce,

10) kościoły i inne związki wyznaniowe,

11) podmioty prowadzące działalność kulturalną i archiwalną,

12) ochotnicze straże pożarne,

13) placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku,

14) rodzinne domy pomocy,

15) centra i kluby integracji społecznej,

16) warsztaty terapii zajęciowej,

17) organizacje pozarządowe,

18) spółdzielnie socjalne.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi oraz wskazanymi wyżej podmiotami użyteczności publicznej powinny złożyć odpowiednie oświadczenia swojemu dostawcy do dnia 15 marca br.

Jest to warunek objęcia uprawnionych odbiorców ochroną taryfową.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.pgnig.pl/ochrona-taryfowa

Ustawa wraz z wzorami oświadczeń: dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/212

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna