WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

2022-04-13 - 2022-04-30

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica.

Zarządzeniem Nr 0050.68.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2022 roku Wójt Gminy, przyznał organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.) dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku z zakresu:

- ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

- upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Treść informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

 

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna