WYNIKI KONKURSU OFERT

2019-03-15 - 2019-04-05

Zarządzeniem Nr 0050.32.2019 z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2019 roku, Wójt Gminy Jasienica przyznał organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450 z późn. zm.) dotacje na realizację zadań publicznych w 2019r. z zakresu:

1. ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,

2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

3. upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Treść zarządzenia dostępna jest tutaj .

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna