Projekty unijne

Człowiek - Najlepsza Inwestycja

logo_UE_rgb-1
Projekty unijne
-

"CESTA"

Społeczna i zawodowa aktywizacja na obszarach wiejskich

czytaj więcej

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jasienica

czytaj więcej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

logo_UE_rgb-1
Projekty unijne
-

EFS

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska

Partnerski program promocji turystycznej Gmin Jasienica i Petřvald

czytaj więcej

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko

Program Partnerskiej Współpracy Gmin Jasienica i Petřvald Partnerski program promocji turystycznej Gmin Jasienica i Petřvald

czytaj więcej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Podpisanie umowy na dofinansowanie realizacji projektu „Wymiana źródła ciepła wraz z ociepleniem budynku Przedszkola w Świętoszówce,  w Gminie Jasienica”.

czytaj więcej

E-Urząd, narzędzie ułatwiające komunikację jednostki administracji publicznej z obywatelami i przedsiębiorcami oraz umożliwiające publikację i aktualizację informacji.

czytaj więcej

Pozytywna ocena wniosku złożonego przez Wójta Gminy Jasienica w sprawie „Kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w gminie Jasienica”.

czytaj więcej

PO RYBACTWO I MORZE

Zakup modułowego podestu do tańca/występów na potrzeby rozwoju rekreacji, kultury i turystyki kulturalnej w Gminie Jasienica.

czytaj więcej

PO Rybactwo i Morze

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, na realizację projektu „Jasienica z Przewodnikiem- promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i akwakultury obszaru LSR oraz promocja potencjału turystycznego Bielskiej Krainy (publikacja mapy i folderu, organizacja wydarzenia kulturalnego)”.

czytaj więcej

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Wspieranie rozwoju turystyki i odpowiedzalności Śląska Cieszyńskiego poprzez stworzenie rekreacyjnej i edukacyjnej transgranicznej trasy turystycznej „Śladami rewolucji przemysłowej” z 4 ekspozycjami i zapleczem dla turystówLogotyp programu.

czytaj więcej

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko

logo_UE_rgb-1
Projekty unijne
2019-03-11 - 2019-03-12

JA-PE

Projekt „Turystyczna Kooperacja. Wzmocnienie potencjału turystycznego partnerskich miejscowości. JA-PE4”, dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

czytaj więcej

logo_UE_rgb-1
Projekty unijne
2021-07-06 -

DNI KULTURY REGIONALNEJ

logo_UE_rgb-1
Projekty unijne
2020-11-20 -

SZLAKIEM ŚW. MELCHIORA GRODZIECKIEGO

Głównym celem projektu jest wykorzystanie wspólnego potencjału dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej i odwiedzalności tego regionu co będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy i ogólny rozwój pogranicza.

czytaj więcej

logo_UE_rgb-1
Projekty unijne
2020-11-09 -

TURYSTYCZNA KOOPERACJA-ETAP II

Partnerskie miejscowości postawiły sobie podniesienie potencjału turystycznego Gminy Jasienica i Miasta Petřvald, poprzez wzbogacenie ich atrakcyjności turystycznej w drodze utworzenia nowych miejsc rekreacji i wypoczynku.

czytaj więcej

flaga Unii Europejskiej
Projekty unijne
2019-09-23 -

„SKRZATY NA GRANICY”

Głównym celem projektu jest stworzenie bazy infrastrukturalnej służącej rozwojowi współpracy transgranicznej i integracji najmłodszych mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza.

czytaj więcej

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze"

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

flaga Unii Europejskiej
Projekty unijne
2020-07-24 -

ZDALNA SZKOŁA

Gmina Jasienica w ramach realizacji projektu grantowego „ZDALNA SZKOŁA” zakupiła 36 sztuk laptopów marki HP dla 36 uczniów szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Jasienica.

czytaj więcej

flaga Unii Europejskiej
Projekty unijne
2020-07-24 -

ZDALNA SZKOŁA +

Gmina Jasienica w ramach realizacji projektu grantowego „Zdalna szkoła +” zakupiła 49 sztuk laptopów marki HP dla 49 uczniów szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Jasienica.

czytaj więcej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły w Świętoszówce.

czytaj więcej

logo_UE_rgb-1
Projekty unijne
2018-08-16 - 2020-08-07

SŁONECZNA GMINA JASIENICA

Przedmiotem projektu jest budowa systemów fotowoltaicznych na 13 budynkach gminy oraz 116 systemów fotowoltaicznych na prywatnych budynkach jednorodzinnych.

czytaj więcej

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzicy-budynku należącego do Gminy Jasienica.

czytaj więcej

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku OSP w Mazańcowicach wraz z kompleksową termomodernizacją istniejącej kubatury.

czytaj więcej

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętoszówce - budynku należącego do Gminy Jasienica.

czytaj więcej

Termomodernizacja wraz z OZE budynku ZS w Wieszczętach, celem redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Jasienica.

czytaj więcej

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku należącego do Gminy Jasienica – Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieszczętach.

czytaj więcej

Termomodernizacja wraz z OZE budynku GOK w Rudzicy, celem redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Jasienica.

czytaj więcej

Termomodernizacja wraz z OZE budynku GOK w Bierach, celem redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Jasienica.

czytaj więcej

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna