SŁONECZNA GMINA JASIENICA

2018-08-16 - >2020-08-07

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 
Tytuł projektu: SŁONECZNA GMINA JASIENICA
 
Opis projektu : Przedmiotem projektu jest budowa systemów fotowoltaicznych na 13 budynkach gminy oraz 116 systemów fotowoltaicznych na prywatnych budynkach jednorodzinnych.
Instalacje fotowoltaiczne podłączone do sieci energetycznej wykorzystują energię promieniowania słonecznego do bezpośredniego wytwarzania energii elektrycznej, pozwalając na obniżenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych oraz kosztów związanych z zakupem energii.
 
Cele projektu : Celem projektu jest wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na obszarze gminy. Celami pośrednimi są:
1) zaspokojenie części zapotrzebowania na energię elektryczną w sektorze mieszkaniowym i użyteczności publicznej z lokalnie wytwarzanej energii z oze;
2) zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza.
Realizacja inwestycji przyniesie korzyści w zakresie ochrony środowiska przed negatywnymi skutkami działalności związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej oraz zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Projekt przyczyni się zatem również do realizacji celu działania 4.1.2. RPO WSL, jakim jest zwiększony poziom produkcji energii
ze źródeł odnawialnych. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminy oraz na nieruchomościach mieszkańców (w
formule słonecznej gminy) przyczyni się do osiągnięcia wskaźników rezultatu RPO WSL w zakresie redukcji PM10 oraz
produkcji energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE.
Projekt był realizowany do grudnia 2019 roku.
 
Wartość projektu : 3 842 783,44 PLN
Wartość dofinansowania: 2 927 855,40 PLN
logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna