SZLAKIEM ŚW. MELCHIORA GRODZIECKIEGO

2020-11-20 - >

Projekt „Szlakiem św. Melchiora Grodzieckiego” (nr rejestracyjny projektuCZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002048) jest dofinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A
Republika Czeska – Polska

 

Partner wiodący: Gmina Jasienica

Partner projektu: Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska www.irsts.cz

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wykorzystanie wspólnego potencjału dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej i odwiedzalności tego regionu co będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy i ogólny rozwój pogranicza.

Celem szczegółowym jest:

- rozszerzenie i uatrakcyjnienie obecnej oferty turystycznej regionu,

- wdrożenie nowego mechanizmu współpracy w zakresie transgranicznej turystyki - opracowanie nowej oferty turystycznej oraz jej wypromowanie i wdrożenie,

- zatrzymanie turystów w regionie na dłuższy czas,

- promocja Śląska Cieszyńskiego jako jednego celu turystycznego, zwiększenie wiedzy o regionie i jego ofercie po drugiej stronie granicy,

- rozwój transgranicznej współpracy z CZ/PL partnerami,

Cel zostanie osiągnięty poprzez stworzenie nowego produktu turystycznego, wspartego wspólnym marketingiem. Produktem będzie przygodowy i poznawczy transgraniczny, znakowany wirtualnie szlak "Śladami św. Melchiora Grodzieckiego". Szlak połączy szereg powiązanych osobą św. Melchiora Grodzieckiego miejscowości Śląska Cieszyńskiego (zgodnie z załączonym wykazem) obejmie również Wiedeń i część obszaru Słowacji, pozwalając  wyeksponować zarówno miejsca związane bezpośrednio ze świętym jak i okoliczne atrakcje.

Ukierunkowanie szlaku i lokalizacja odpowiednio uzupełnią i uatrakcyjnią istniejące szlaki tematyczne, trasy piesze, ścieżki rowerowe i efekty innych transgranicznych projektów. Intensywna i nieszablonowa promocja zagwarantuje rozpoznawalność nowego produktu i istotnie wpłynie na osiągnięcie celów projektu. Więcej w rozdziale dot. wpływu transgranicznego.

Działania projektu: W ramach projektu realizowane będą działania zapewniające osiągniecie celu projektu - stworzenia nowego, transgranicznego produktu turystycznego koncentrującego się wokół dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego zogniskowanego na osobie św. Melchiora Grodzieckiego, miejscach i epoce, w których żył i działał święty.

Projekt obejmuje działania:

- Stworzenie nowego mechanizmu współpracy w zakresie transgranicznej turystyki - opracowanie nowej oferty turystycznej. Efektem działania będzie powstanie nowego szlaku turystycznego "Śladami św. Melchiora Grodzieckiego".

- Promocja wspólnego produktu turystycznego - działania promocyjne związane z wprowadzeniem nowego produktu na rynek oraz poinformowaniem o nim obecnych i potencjalnych turystów odwiedzających region oraz profesjonalistów z branży turystycznej, którzy mogą produkt dalej promować i sprzedawać w ramach swoich działań i narzędzi wsparcia sprzedaży. W ramach działań promocyjnych poza tradycyjnymi ścieżkami promocji przewidziano:

- wydanie gry planszowej dla dzieci i młodzieży o roboczym tytule  "Wszędobyl - śladami św. Melchiora Grodzieckiego"

- wydanie przewodnika turystycznego,

- opracowanie w oparciu o przewodnik przenośnej, plenerowej wystawy,

- wirtualne oznakowanie szlaku (stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne).

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna