PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINIE JASIENICA

- >

Projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jasienica” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.

Opis projektu

Przedmiotem projektu było:

1. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jasienica

2. Stworzenie bazy danych

3. Szkolenia dla pracowników

4 .Informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ wstworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznienie informacji o opracowaniu planów.

5. Opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowaniach bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz (bądź ich założenia)

6. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowiska.

Wartość projektu: 54 735,00 PLN

Wartość dofinansowania: 46 524,75 PLN

 

Broszura informacyjna dostępna tutaj .

Ulotka informacyjna dostępna tutaj .

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jasienica dostępny tutaj .

 

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna