„SKRZATY NA GRANICY”

2019-09-23 - >

 

Projekt „SKRZATY NA GRANICY” jest dofinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A
Republika Czeska – Polska
 
Cel Projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie bazy infrastrukturalnej służącej rozwojowi współpracy transgranicznej i integracji najmłodszych mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza.

Ponadto celem projektu jest wspieranie wspólnych inicjatyw w zakresie rekreacji, wypoczynku oraz zdrowego, aktywnego życia w oparciu o nowopowstałą infrastrukturę. Nie mniej istotnym celem jest rozszerzenie współpracy na obszary Jasienicy dotychczas słabo zaangażowane w budowanie integracji na polsko-czeskim pograniczu. Przedmiotowe cele zostaną osiągnięte w drodze stworzenia Transgranicznej Strefy Aktywności Skrzata. Pierwszym elementem Strefy jest Skrzatowy Zakątek w Mazańcowicach (ogólnodostępny plac zabaw).

Z czasem Partnerzy planują poszerzenie Strefy o kolejne miejsca zlokalizowane w partnerskich miejscowościach. Realizacja projektu zasadniczo wpłynie na pogłębienie wzajemnych relacji miedzy mieszkańcami partnerskich miejscowości, stwarzając właściwe warunki do nawiązywania przyjaźni i zacieśniania więzi między najmłodszymi mieszkańcami pogranicza, ucząc ich jednocześnie nawyku współpracy i otwartości na odmienność. Pośrednim celem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Mazańcowicach a Przedszkolem w Pietwałdzie - bezpośrednio zaangażowanymi w realizację projektu. Dotychczasowa współpraca Partnerów opierała się głównie na zaangażowaniu Gmin, w przedmiotowym projekcie współpracą (nieformalną) objęte zostały Szkoły.

Działania

W ramach projektu powstała transgraniczna strefa rekreacji dla najmłodszych mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza obejmująca początkowo jedną podstrefę- Skrzatowy Zakątek w Mazańcowicach (planuje się poszerzenie Strefy o kolejne miejsca rekreacji na obszarze partnerskich miejscowości).Działania projektu nakierowane na stworzenie wspólnej oferty rekreacyjnej, której wdrożenie będzie stanowiło podstawę rozwoju współpracy i integracji najmłodszych mieszkańców pogranicza obejmują:

1.Stworzenie wspólnej oferty rekreacyjnej w ramach Transgranicznej Strefy Aktywności Skrzata. Zaplanowano budowę placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mazańcowicach - Skrzatowy Zakątek.

2. Organizację wydarzenia Transgraniczny Piknik Rodzinny w Mazańcowicach. W ramach wydarzenia dzieci z Pietwałdu i Mazańcowic wraz z rodzicami. W trakcie pikniku odbyły się warsztaty kulinarne na świeżym powietrzu, miały miejsce liczne konkursy sprawnościowe, konkurs znajomości języka polskiego i czeskiego oraz zabawy na nowo otwartym obiekcie.

 

 
logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna