ZBLIŻA SIĘ KONIEC NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 2021

Do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Nie zwlekaj z wypełnieniem obowiązku spisowego, spisz się przez Internet i pomóż swojej gminie zwyciężyć w Konkursie Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę NSP 2021!

Informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.

OBOWIĄZEK SPISANIA SIĘ

Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę https://spis.gov.pl/ i wypełnij formularz spisowy.

Dokonując spisu za pośrednictwem aplikacji do samospisu należy wykazać wszystkie osoby, które w dniu 31.03.2021 r. o godzinie 24:00 mieszkały pod danym adresem. Wszystkie dodane i prawidłowo spisane osoby są zwolnione z obowiązku samospisu. Oznacza to, że osoby te nie muszą samodzielnie logować się do aplikacji spisowej, aby dokonać samospisu.

Jeśli spiszesz się przez Internet, dasz swojej gminie szansę na wygranie cennych nagród w „Konkursie Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”. Szczegóły na stronie https://spis.gov.pl/cyfrowa-gmina-nsp-2021/

Jeżeli nie masz dostępu do komputera/Internetu zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon lub odwiedź najbliższy urząd gminy, gdzie na czas trwania spisu, urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca spisania się przez Internet. Stanowisko do samospisu dostępne jest również w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach (po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem 32 77 91 233).

Pamiętaj, czas na samospis masz do momentu gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz!

Jeśli nie spiszesz się przez Internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie dzwoniąc z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99, aby przeprowadzić spis.

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady bezpośrednie. Oznacza to, że rachmistrzowie mogą się kontaktować z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.

Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:

 1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
 2. numer identyfikatora oraz hologram,
 3. nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
 4. podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
 5. okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na kilka sposobów:

 • poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/,
 • poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza,
 • w przypadku wątpliwości o pomoc w weryfikacji można także poprosić policję.

Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem standardowych zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami. W trakcie przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co pytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową?

Wejdź na https://spis.gov.pl/ i bądź na bieżąco!

DYŻURY RACHMISTRZA SPISOWEGO

W każdy wtorek, w godzinach 16.00-19.00 na sali widowiskowej GOK w Jasienicy (obok Urzędu Gminy Jasienica) będzie dyżurował rachmistrz spisowy.

Zachęcamy do przekazania informacji osobom, które nie mają możliwości dokonania samospiu w inny sposób.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu 33 472 62 00

SPISZ SIĘ

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do spisania się w ramach Narodowego Spisu Powszechnego.

Informujemy, że na terenie Gminy Jasienica zostaną uruchomione Mobilne Miejsca Spisowe, gdzie mogą zgłaszać się osoby, mające problem z dostępem do komputera czy internetu, a także dyżur rachmistrzów Narodowego Spisu Powszechnego przy plebani obok kościoła w Mazańcowicach.

Członkowie Gminnego Biura Spisowego będą pełnić dyżury:

 • 15 sierpnia 2021r. (niedziela) w salce obok kościoła w Mazańcowicach, od godz. 8.00 do 11.00, dyżur rachmistrza
 • 16 sierpnia 2021r. (poniedziałek) w filii GOK w Bierach, od godz. 15.30 do 18.00, Mobilne Miejsce Spisowe
 • 18 sierpnia 2021r. (środa) w sali OSP Wieszczęta, od godz. 15.30 do 18.00, Mobilne Miejsce Spisowe
 • 19 sierpnia 2021r. (czwartek) w Sołtysówce w Bielowicku, od godz. 15.30 do 18.00, Mobilne Miejsce Spisowe

Osoby zainteresowane skorzystaniem z mobilnego stanowiska do samospisu internetowego prosimy o przygotowanie takich informacji jak:

 • swój numer PESEL i nazwisko rodowe matki lub dane do logowania przez Profil Zaufany,
 • numer PESEL, datę urodzenia, wykonywany zawód, rodzaj działalności i adres miejsca pracy wszystkich członków gospodarstwa domowego,
 • informację o formie własności, powierzchni użytkowej w m2 oraz sposobie ogrzewania mieszkania.

Przypomnijmy, że każdy mieszkaniec naszej gminy ma obowiązek dokonania samospisu, wykorzystując do tego aplikację internetową https://spis.gov.pl/ lub dzwoniąc na nr infolinii 22 279 99 99.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest obowiązkowy! Zgodnie z ustawą będzie on trwał do dnia 30 września br.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się spisać.

Nabór uzpełniający na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Jasienica - Gminny Komisarz Spisowy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (Dz.U. z 2019 r. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021 ogłasza otwarty i konkurencyjny uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 roku spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: 03 – 20 sierpnia 2021 roku.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Jasienica. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  2. format pliku - JPG,
  3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
   • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
   • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (zainstalowaną aplikacją formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia,
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej,
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.” (druk do pobrania) zawierającego:

 1. dane osobowe i kontaktowe:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. data urodzenia,
  3. adres zamieszkania,
  4. numer telefonu,
  5. adres e-mail.
 2. oświadczenie o:
  1. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  2. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
  3. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
  4. o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty:
  • osobiście lub za pośrednictwem kuriera w siedzibie urzędu gminy w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021” - o dacie wpływu dokumentów decyduje data dostarczenia do urzędu,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: dziennik@jasienica.pl – o dacie wpływu dokumentów decyduje data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
  • za pośrednictwem platformy ePUAP - o dacie wpływu dokumentów decyduje data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej z dopiskiem na kopercie „Nabór kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021” – o dacie wpływu dokumentów decyduje data stempla pocztowego.
 2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowy w Jasienicy pod numerem telefonu 33/4726201.

Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego

Katarzyna Furnari

Kwestionariusz osobowy

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na spisowych

Rusza Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Wystartował konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę. Wystarczy spisać się samodzielnie przez Internet, a następnie zachęcić do tego rodzinę, znajomych i osoby z najbliższego otoczenia. Najbardziej cyfrowa gmina otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Przypominamy, że spis trwa do 30 września 2021 r.

Na czym będzie polegało zadanie konkursowe?

Osoby zainteresowane skorzystaniem z mobilnego stanowiska do samospisu internetowego prosimy o przygotowanie takich informacji jak:

Zadaniem konkursowym jest zachęcenie przez gminy jak największej liczby zobowiązanych na jej terenie osób fizycznych do dokonywania samospisu internetowego, prowadzonego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego https://spis.gov.pl/.

Wskaźnik samospisu internetowego stanowiący podstawę do wyłonienia zwycięskich gmin będzie uwzględniał samospis internetowy dokonany w okresie od początku do końca trwania NSP 2021, tj. od 1.04.2021 r. do 30.09.2021 r. do godziny 23:59.

Przypominamy, że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest realizowany metodą samospisu internetowego oraz uzupełniająco: metodą wywiadu telefonicznego i metodą wywiadu bezpośredniego. Najłatwiej spisać się samodzielnie przez Internet na stronie spis.gov.pl. Wystarczy komputer lub inne urządzenie mobilne podłączone do Internetu. Miejsca spisowe są dostępne również w urzędach gmin. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu mogą odwiedzić najbliższy urząd gminy lub skorzystać z opcji “spisz się przez telefon” na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem: 22 279-99-99. Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie lub podczas wywiadu bezpośredniego. Rachmistrzowie dzwonią z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99. Od 23 czerwca br. rachmistrzowie realizują również wywiady bezpośrednie.

STANOWISKO DO SAMOSPISU W URZĘDZIE

W celu umożliwienia osobom nieposiadającym we własnym zakresie warunków umożliwiających przeprowadzenie samospisu internetowego Gminny Komisarz Spisowy – Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, zapewnia bezpłatny dostęp do stanowiska komputerowego wyposażonego w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem do przeprowadzenia samospisu internetowego.

Pracownicy Gminnego Biura Spisowego w razie potrzeby pomogą wypełnić formularz.

Przed wizytą prosimy skontaktować się z Urzędem Gminy w Jasienicy w celu umówienia wizyty, dzwoniąc pod nr telefonu: 33 472 62 01

Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań można uzyskać na stronie https://spis.gov.pl oraz dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do spisania się w ramach Narodowego Spisu Powszechnego.

Informujemy, że na terenie Gminy Jasienica podczas Wakacyjnego Pikniku Rodzinnego zostanie uruchomione Mobilne Miejsce Spisowe, gdzie mogą zgłaszać się osoby, mające problem z dostępem do komputera czy internetu.

Członkowie Gminnego Biura Spisowego będą pełnić dyżury:

 • 18 lipca 2021r. (niedziela) – w godzinach od 15.00 do 18.00 – w budynku GOK w Jasienicy

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się spisać.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z mobilnego stanowiska do samospisu internetowego prosimy o przygotowanie takich informacji jak:

 • swój numer PESEL i nazwisko rodowe matki lub dane do logowania przez Profil Zaufany,
 • numer PESEL, datę urodzenia, wykonywany zawód, rodzaj działalności i adres miejsca pracy wszystkich członków gospodarstwa domowego,
 • informację o formie własności, powierzchni użytkowej w m2 oraz sposobie ogrzewania mieszkania.

Przypomnijmy, że każdy mieszkaniec naszej gminy ma obowiązek dokonania samospisu, wykorzystując do tego aplikację internetową https://spis.gov.pl/ lub dzwoniąc na nr infolinii 22 279 99 99.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest obowiązkowy! Zgodnie z ustawą będzie on trwał do dnia 30 września br.

Nabór uzpełniający na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Jasienica - Gminny Komisarz Spisowy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (Dz.U. z 2019 r. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021 ogłasza otwarty i konkurencyjny uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 roku spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: 05 – 16 lipca 2021 roku.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Jasienica. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  2. format pliku - JPG,
  3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
   • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
   • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (zainstalowaną aplikacją formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia,
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej,
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.” (druk do pobrania) zawierającego:

 1. dane osobowe i kontaktowe:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. data urodzenia,
  3. adres zamieszkania,
  4. numer telefonu,
  5. adres e-mail.
 2. oświadczenie o:
  1. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  2. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
  3. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
  4. o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty:
  • osobiście lub za pośrednictwem kuriera w siedzibie urzędu gminy w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021” - o dacie wpływu dokumentów decyduje data dostarczenia do urzędu,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: dziennik@jasienica.pl – o dacie wpływu dokumentów decyduje data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
  • za pośrednictwem platformy ePUAP - o dacie wpływu dokumentów decyduje data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej z dopiskiem na kopercie „Nabór kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021” – o dacie wpływu dokumentów decyduje data stempla pocztowego.
 2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowy w Jasienicy pod numerem telefonu 33/4726201.

Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego

Katarzyna Furnari

Kwestionariusz osobowy

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na spisowych

NSP2021 na półmetku

Grafika, to już półmetek, narodowy spis powszechny. Nie czekaj i spisz się już dziś!

Jesteśmy na półmetku Narodowego Spisu Powszechnego. Przypominamy o spełnieniu obowiązku dokonania samospisu i prosimy nie odkładać spisu na ostatnią chwilę.

MOBILNE STANOWISKO DO SAMOSPISU

Zdjęcie z niebieskim tłem z napisem "Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spisz się przez Internet na stanowisku do samospisu. CZEKAMY NA WAS! 5 lipca 2021 r. (poniedziałek), sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Landeku, od godz. 13.00 do 17.00, 6 lipca 2021 r. (wtorek), Gminny Ośrodek Kultury w Rudzicy, od godz. 13.00 do 17.00, 7 lipca 2021 r. (środa), sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłownicy, od godz. 13.00 do 17.00." Z lewej strony trzy zdjęcia miejsc mobilnego stanowiska do samospisu.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do spisania się w ramach Narodowego Spisu Powszechnego.

Informujemy, że na terenie Gminy Jasienica zostanie uruchomione Mobilne Miejsce Spisowe, gdzie mogą zgłaszać się osoby, mające problem z dostępem do komputera czy internetu.

Członkowie Gminnego Biura Spisowego będą pełnić dyżury:

 • 5 lipca 2021 r. (poniedziałek), sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Landeku, od godz. 13.00 do 17.00,
 • 6 lipca 2021 r. (wtorek), Gminny Ośrodek Kultury w Rudzicy, od godz. 13.00 do 17.00,
 • 7 lipca 2021 r. (środa), sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłownicy, od godz. 13.00 do 17.00.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się spisać.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z mobilnego stanowiska do samospisu internetowego prosimy o przygotowanie takich informacji jak:

 • swój numer PESEL i nazwisko rodowe matki lub dane do logowania przez Profil Zaufany,
 • numer PESEL, datę urodzenia, wykonywany zawód, rodzaj działalności i adres miejsca pracy wszystkich członków gospodarstwa domowego,
 • informację o formie własności, powierzchni użytkowej w m2 oraz sposobie ogrzewania mieszkania.

Przypomnijmy, że każdy mieszkaniec naszej gminy ma obowiązek dokonania samospisu, wykorzystując do tego aplikację internetową https://spis.gov.pl/ lub dzwoniąc na nr infolinii 22 279 99 99.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest obowiązkowy! Zgodnie z ustawą będzie on trwał do dnia 30 września br.

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają wywiady bezpośrednie

Od środy 23 czerwca rachmistrzowie spisowi rozpoczynają wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Masz obawy przed wpuszczeniem rachmistrza spisowego? Poproś rachmistrza o identyfikator i sprawdź jego tożsamość na:

 • specjalnie przygotowanej aplikacji dostępnej na stronie https://spis.gov.pl
 • infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, zaistniały incydent należy niezwłocznie zgłosić na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet oraz nie spisały się na infolinii lub nie zrealizowały spisu przez wywiad telefoniczny z rachmistrzem.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem (art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1775).

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają realizację wywiadów bezpośrednich w terenie. Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się przez Internet, nie spisały się na infolinii (22 279 99 99) ani nie zadzwonił do nich rachmistrz spisowy.

Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.

Obowiązek udziału w spisie powszechnym zapisano w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).

Ze względu na sytuację epidemiczną, jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie, pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.

Wywiady bezpośrednie prowadzone będą przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych i dystansu społecznego.

Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy?

Zdjęcie z niebieskim tłem z napisem "Sprawdź podstawy prawne i dowiedz się jaka grozi kara za odmowę udziału w NSP 2021. Pamiętasz, że udział w spisie jest obowiązkowy? Więcej informacji na spis.gov.pl Liczymy się DLA POLSKI!"

Spisem powszechnym objęte są: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania oraz mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami (ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.; Dz. U. z 2019 r. poz. 1775).

Nie narażaj się na konsekwencje odmowy udziału w #SpisPowszechny (kara grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej; Dz. U z 2021 r. poz. 955).

Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).

Masz kilka możliwości wypełnienia obowiązku spisowego:

 • wypełnij formularz online na https://spis.gov.pl/, to tylko kilka minut, a dodatkowo zyskasz możliwość wygranej w Loterii – mogą w niej wziąć udział tylko osoby, które spisały się przez Internet,
 • zadzwoń na numer 22 279 99 99 i spisz się telefonicznie – rachmistrz wprowadzi do formularza Twoje dane,
 • odwiedź najbliższy Urząd Gminy i spisz się przez Internet na specjalnie utworzonym w tym celu stanowisku i nie zapomnij zarejestrować kodu do udziału w Loterii.

Jeśli nie spiszesz się przez Internet lub dzwoniąc na numer 22 279 99 99, zadzwoni do Ciebie rachmistrz spisowy.

Pamiętaj, że nie możesz odmówić wywiadu telefonicznego (art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.; Dz. U. z 2019 r. poz. 1775).

Udział w spisie jest obowiązkowy!

Nabór uzpełniający na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Jasienica - Gminny Komisarz Spisowy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (Dz.U. z 2019 r. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021 ogłasza otwarty i konkurencyjny uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 roku spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: 16 – 25 czerwca 2021 roku.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Jasienica. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  2. format pliku - JPG,
  3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
   • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
   • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (zainstalowaną aplikacją formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia,
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej,
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.” (druk do pobrania) zawierającego:

 1. dane osobowe i kontaktowe:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. data urodzenia,
  3. adres zamieszkania,
  4. numer telefonu,
  5. adres e-mail.
 2. oświadczenie o:
  1. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  2. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
  3. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
  4. o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty:
  • osobiście lub za pośrednictwem kuriera w siedzibie urzędu gminy w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021” - o dacie wpływu dokumentów decyduje data dostarczenia do urzędu,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: dziennik@jasienica.pl – o dacie wpływu dokumentów decyduje data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
  • za pośrednictwem platformy ePUAP - o dacie wpływu dokumentów decyduje data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej z dopiskiem na kopercie „Nabór kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021” – o dacie wpływu dokumentów decyduje data stempla pocztowego.
 2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowy w Jasienicy pod numerem telefonu 33/4726201.

Gminny Komisarz Spisowy

Wójt Gminy Jasienica

Kwestionariusz osobowy

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na spisowych

Trwa Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Trwa Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Zgłoszenia do udziału w loterii przyjmowane są do 7 lipca 2021 r.

Aby uczestniczyć w loterii należy:

 • wejść na stronę spis.gov.pl i zrealizować obowiązek spisowy poprzez samospis internetowy,
 • pobrać i zachować unikatowy, 10-znakowy kod uprawniający do udziału w loterii,
 • zgłosić kod na stronie loteria.spis.gov.pl,
 • sprawdzać wyniki losowania w mediach społecznościowych i na stronie loteria.spis.gov.pl.

Im szybsze zgłoszenie do udziału w loterii, tym większa szansa na wygraną!

W loterii można wygrać atrakcyjne nagrody - karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł, a w losowaniu finałowym, które odbędzie się 14 lipca 2021 r. – 16 samochodów osobowych!

Najbliższe losowania nagród odbędą się: 18 czerwca 2021 r., 2 lipca 2021 r. oraz 9 lipca 2021 r.

Jeden kod może wziąć udział w wielu losowaniach. Wszystkie zarejestrowane zgłoszenia wezmą udział w losowaniu finałowym.

Regulamin i harmonogram losowania nagród w loterii dostępne są na stronie loteria.spis.gov.pl/.

3 czerwca infolinia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 będzie nieczynna

zdjęcie telefonu z czerwoną słuchawką i numer 222799999 i napis "3 czerwca br. infolinia spisowa będzie nieczynna"

W związku z ustawowym dniem wolnym od pracy w dniu 3 czerwca br. infolinia spisowa (22 279 99 99) będzie nieczynna.

W tym czasie zachęcamy do samospisu przez internet.

Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma udziału w spisie powszechnym. Wystarczy wejść w dogodnym dla siebie czasie na spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy.

Dodatkowo spisując się przez internet zyskują Państwo możliwość wzięcia udziału w loterii, w której można wygrać atrakcyjne nagrody! Aby wziąć udział w kolejnym losowaniu (8 czerwca br.) należy spisać się, pobrać i zarejestrować kod na stronie loteria.spis.gov.pl do 2 czerwca br. Do wygrania karty przedpłacone o wartości 500 i 1000 zł, a w losowaniu finałowym, które odbędzie się 14 lipca br. – rozlosowanych zostanie 16 samochodów osobowych. Każdy kod ma szansę na wygraną. Szczegóły, harmonogram pozostałych losowań i regulamin na stronie Loterii.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. rozpoczął się 1 kwietnia 2021 roku i potrwa do 30 września 2021 roku.

Trwa spis powszechny!

Na niebieskim tle widnieje napis: "Rachmistrzowie będą dzwonić z numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99 (numer infolinii spisowej)". Z prawej strony umieszczona jest grafika ze słuchawką telefonu; na dole znajduje się hasło: "Liczymy się dla Polski" oraz logo spisowe.

Jeśli nie spisałeś się przez Internet lub telefon może zadzwonić do Ciebie rachmistrz z numeru 22 828 88 88 lub z infolinii 22 279 99 99.

Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Spisz się przez Internet na spis.gov.pl i weź udział w loterii. Do wygrania atrakcyjne nagrody! 🎁

Szczegóły na: https://loteria.spis.gov.pl/

Rachmistrzowie telefoniczni

Rachmistrzowie telefoniczni NSP 2021

Pracę rozpoczęli rachmistrzowie, którzy mogą dzwonić z numeru 22 828 88 88, ale nie będą odwiedzać respondentów w domach aż do odwołania.

Możesz sprawdzić tożsamość rachmistrza na spis.gov.pl lub przez infolinię 22 279 99 99.

NSP 2021

NSP 2021

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy.

Dokonując spisu za pośrednictwem aplikacji do samospisu należy wykazać wszystkie osoby, które w dniu 31.03.2021 r. o godzinie 24:00 mieszkały pod danym adresem. Wszystkie dodane i prawidłowo spisane osoby są zwolnione z obowiązku samospisu. Oznacza to, że osoby te nie muszą samodzielnie logować się do aplikacji spisowej, aby dokonać samospisu.

Spisanie się przez Internet daje możliwość wzięcia udziału w loterii i wygranie atrakcyjnych nagród!

 • Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w dogodnej dla siebie chwili
 • Pobierz unikatowy kod uprawniający do udziału w loterii
 • Zgłoś go na stronie loteria.spis.gov.pl.

Przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa od 22 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r.

Jeżeli nie możesz spisać się we własnym zakresie zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon lub odwiedź najbliższy urząd gminy, gdzie na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca spisania się przez Internet.

Jeśli nie spiszesz się przez Internet ani przez telefon, po 4 maja br. skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie dzwoniąc z numeru 22 828 88 88, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą nie możesz odmówić mu przekazania danych.

Możesz potwierdzić tożsamość rachmistrza spisowego, dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99.

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

NSP 2021 Plakat informacyjny

Grafika w kolorystyce biało-granatowej. Od góry duży biały napis „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”na tle niebieskiego zdjęcia przedstawiającego uśmiechniętych ludzi. W dolnym lewym rogu zdjęcia napis „Liczymy się dla Polski”. W dolnym prawym rogu logo spisowe. Na zdjęciu na granatowej belce widnieje napis: „Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na 31 marca br.” Poniżej: „Samospis internetowy to najprostsza i bezpieczna metoda”, z prawej strony skan strony głównej aplikacji formularza spisowego. W dalszej części znajduje się nr telefonu Infolinii spisowej 22 279 99 99 oraz ogólne informacje, jak postępować po połączeniu się z infolinią. Poniżej zapis: „Rachmistrzowie spisowi dzwonią z numeru telefonu 22 828 88 88”. Pod spodem na granatowej belce umieszczony jest napis: „Masz pytania? Skontaktuj się z infolinią spisową”, a na samym dole ulotki: „Więcej informacji na NSP 2021 dostępne jest na stronie spis.gov.pl”.

OSZUSTWA NA SPIS POWSZECHNY

OSZUSTWA NA SPIS POWSZECHNY

1 kwietnia 2021 roku wystartował Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Spis potrwa do końca września bieżącego roku. Udział w spisie jest obowiązkowy zgodnie z ustawą o statystyce publicznej. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon poprzez infolinię spisową lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Każdy z obywateli musi zezwolić na udostępnienie części swoich danych osobowych. Problem w tym, że chęć na ich pozyskanie mają także osoby działające niezgodnie z prawem, a moment na oszustwa pod pozorem spisu powszechnego jest doskonały z punktu widzenia przestępców.

W czasie pandemii pomysłowość oszustów szczególnie nie zna granic, co ma również bezpośrednie przełożenie na kradzieże danych i majątku poprzez spis powszechny. Od marca 2020 roku przestępcy dwoją się i troją, aby wykorzystać lęk, panikę i izolację seniorów w Polsce. Co chwilę powstają nowe techniki manipulacyjne. Przeciwdziała temu Stowarzyszenie MANKO, które od 8 lat wydaje Ogólnopolski Głos Seniora i Ogólnopolską Kartę Seniora, a także prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjną Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać. Już pierwszych dniach pandemii (marzec 2020) Głos Seniora zainaugurował ogólnopolską kampanię społeczną Solidarni z Seniorami - Razem Damy Radę!. Do tej pory oszuści wymyślili ponad 30 różnych modyfikacji technik manipulacyjnych. Chcąc uchronić seniorów przed tymi przestępstwami, Stowarzyszenie MANKO rozpoczęło w marcu 2020 roku akcję Stop Korona-Oszustwom w ramach realizowanej kampanii Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać.

Sytuacja jest o tyle poważna, że spis powszechny jest i będzie rozpowszechniany w mediach. To z kolei ma znaczny wpływ na spadek czujności seniorów i może okazać się idealną szansą dla oszustów. W ramach kampanii Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać i akcji Stop Korona-Oszustwom, Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora ostrzega przed nieetycznymi praktykami na spis powszechny i przedstawia kolejne metody oszustw.

Solidarni z Seniorami - Razem Damy Radę!

Wspierajmy, edukujmy, ostrzegajmy!

Plakat informacyjny o Narodowym Spisie Powszechnym 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 wydłużony do 30 września br.

Plakat informacyjny o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 w formacie A3 (PDF)

Jak wziąć udział w spisie?

więcej: bit.ly/2PSeSUU

Odwołanie wizyt rachmistrzów; Spis w kwietniu tylko zdalnie

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie w spisie powszechnym nie będą realizowane do odwołania.

Spisać można się poprzez:

więcej: bit.ly/2PSeSUU

Nowelizacja ustawy o NSP2021

Plakat promujący Spis Powszechny.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.

Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP 2021 w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021.

Pozostałe zmiany dotyczą m.in.:

 • ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych do 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad;
 • dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu.

Wszystkie zmiany są dostępne pod poniższym linkiem - https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/615

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Plakat promujący Spis Powszechny.

Spisomat

Wójt Gminy Jasienica – Gminny Komisarz Spisowy - informuje, że w budynku Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159 zostało przygotowane stanowisko do samopisu (SPISOMAT) na potrzeby Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021. Mieszkańcy Gminy Jasienica, którzy chcą dokonać spisu samodzielnie, a nie posiadają w domu dostępu do komputera czy Internetu mogą skorzystać bezpłatnie z wyznaczonego punktu.

Zainteresowanych skorzystaniem z tej formy spisu prosimy o kontakt z Gminnym Biurem Spisowym w Jasienicy pod numerem telefonu – 33/4726201, w celu ustalenia terminu wizyty.

OSOBY ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019r. poz. 1696) w razie jakichkolwiek problemów związanych z wypełnieniem przez nie obowiązku wynikającego z art. 15 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku (Dz. U. z 2021r. poz. 1486) mogą zgłaszać do Gminnego Biura Spisowego w Jasienicy pod numerem telefonu 33/4726201 chęć otrzymania pomocy.

Ulotka dla osób niewidomych i niedowidzących

Wersja demo formularza spisowego

Zapraszamy do zapoznania się z wersją demo formularza spisowego, która pozwoli każdemu w prosty sposób spisać się samodzielnie przez Internet i spełnić swój obowiązek.

#NSP2021 ➡️ https://demo.spis.gov.pl

W wersji demo można zapoznać się z pytaniami, które już 1 kwietnia pojawią się we właściwym formularzu spisowym.

#liczysiękażdy #NSP2021 #liczymysiędlaPolski

Pytania do NSP 2021

Plakat promujący Spis Powszechny.

Na stronie internetowej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zostały opublikowane pytania z formularza spisowego do NSP 2021

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią i zagadnieniami, jakie zostaną poruszone w NSP 2021.

Infolinia spisowa

Plakat promujący Spis Powszechny.

Od poniedziałku 15 marca startuje infolinia spisowa - 22 279 99 99, dostępna od poniedziałku do piątku, w godz. 8-18.

Do końca marca połączenie będzie oferowało kanał „pomoc i informacje o NSP 2021”.

Więcej: https://spis.gov.pl/

JUŻ ZA MIESIĄC SPIS POWSZECHNY!

Plakat promujący Spis Powszechny.

1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy KAŻDEGO! Na szczęście nie trzeba będzie umawiać się z rachmistrzem – główną i obowiązkową metodą będzie samospis internetowy. Będzie więc można spisać się wygodnie i bezpiecznie w domu.

Aplikacja spisowa będzie dostępna od 1 kwietnia na stronie internetowej https://spis.gov.pl/.

Spis powszechny to jedyne badanie, gdzie w sposób kompleksowy zbiera się informacje o rodzinach, migracjach, niepełnosprawności, wykształceniu czy warunkach mieszkaniowych. Okazja do tego zdarza się raz na 10 lat.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl/.

Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (dostępna od 15 marca)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.

Wójt Gminy Jasienica jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku


Więcej Informacji

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna