PRACE PRZY ZMIANIE PLANU

2021-02-15

Informacja wójta o postępie prac przy zmianach miejscowego planu zagospodarowania.

W związku z prowadzoną procedurą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica podaję do wiadomości kolejną Decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze dotyczącą sołectwa Międzyrzecze Górne (Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2021r. syg. SZ.tr.602.294.2020SZ.tr.602.294.2020).

Bielowicko, Grodziec, Iłownica, Landek, Łazy,  Roztropice, Rudzica, Wieszczęta, Rudzica jest w trakcie opiniowania i uzgadniania, zgodnie art. 17 ust 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U z 2020 poz. 293). Etap ten obejmuje uzyskanie uzgodnień i opinii instytucji i organów. Znaczna część odpowiedzi była pozytywna. Czekamy na otrzymanie pozytywnych uzgodnień z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Po uzyskaniu wszystkich pozytywnych uzgodnień i opinii, które są niezbędne w procedurze uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczony zostanie termin wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu. Termin ten zostanie ogłoszony/obwieszczony między innymi w lokalnej prasie i na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl (zakładka „ogłoszenia”), gdzie publikowane są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych etapów prac.

Mamy nadzieję, że marzec będzie tym miesiącem kiedy rozpoczniemy wyłożenie projektów planów poszczególnych sołectw.

Jednocześnie informuję, że trwają prace związane z doprecyzowaniem projektów uchwał zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Biery, Świętoszówka, Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne i Mazańcowice w celu przystąpienia do realizacji dalszej procedury planistycznej, w której Gmina występuje o opinie i uzgodnienia planu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dla sołectwa Jasienica w dalszym ciągu trwa etap uzyskiwania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego na zmianę przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze. Zgodnie z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin rozpatrzenia został wydłużony do końca lutego 2021 roku (pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 02 grudnia 2020r. syg. SZ.tr602.216.2020).

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pismo - przedłużenie terminu

 

Janusz Pierzyna

Wójt Gminy Jasienica

Zobacz też:

KOLEJNA NADZIEJA W SZTUKACH WALKI

Marta Grysztar, 13-letnia mieszkanka Jasienicy, przywiozła 3 medale z niedawnych Mistrzostw Wielkopolski w taekwon-do.

POGRZEB ŚP. HENRYKA FRANCUZA

W środę 24 lutego odszedł do wieczności śp. Henryk Francuz.

ZMARŁ HENRYK FRANCUZ

Ze smutkiem informujemy, że w nocy z 23 na 24 lutego w wieku 78 lat zmarł Henryk Francuz, wielki społecznik, strażak, samorządowiec, niezwykle ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna